Regulamin – Program Partnerski NATURAL WAY

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Partnerem oraz Natural Way Justyna Sobolewska-Noel z siedzibą: ul. Hlonda 2a/86,02-972 Warszawa NIP PL:8811366070, REGON:120488537 reprezentowaną przez: Justyna Sobolewska-Noel zwanym dalej Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę Natural Way zgodnie z Regulaminem.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Programu Partnerskiego prowadzonego w domenie www.naturalway.pl jest firma Natural Way Justyna Sobolewska-Noel

2. Celem Programu Partnerskiego jest reklamowanie marki, produktów i usług oferowanych w ramach serwisu www.naturalway.pl Natural Way dąży do współpracy z osobami, które w ramach swoich serwisów i mediów społecznościowych oraz autorskich warsztatów i spotkań dostarczają swoim odbiorcom wiedzę o naturalnych kosmetykach, pielęgnacji i zdrowiu. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych w niniejszej umowie współpracy.

3. Uczestnictwo jest dobrowolne i polega na zawarciu z Natural Way Justyna Sobolewska-Noel umowy polegającej na odpłatnym promowaniu kosmetyków oraz usług, na stronach internetowych Partnera lub na w jego mediach społecznościowych, a także w ramach autorskich warsztatów, spotkań i eventów.

4. Za wynajem powierzchni na stronach internetowych lub za posty w swoich mediach społecznościowych, promocję Natural Way podczas autorskich warsztatów, spotkań i eventów Partner otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie o współpracy.

§ 2 Definicje

1. www.naturalway.pl oznacza serwis internetowy, którego właścicielem jest Natural Way Justyna Sobolewska-Noel

2. Program Partnerski to forma współpracy pomiędzy Natural Way Justyna Sobolewska-Noel a Partnerem polegająca na odpłatnym wynajmowaniu powierzchni na stronie internetowej Partnera lub w jego mediach społecznościowych w celu publikacji materiałów reklamowych, a także w ramach autorskich warsztatów, spotkań i eventów organizowanych przez Partnera.

3. Partner oznacza:

 • a) Osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub
 • b) Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

4. Rejestracja oznacza zawarcie umowy. Proces polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, złożeniu oświadczenia o akceptacji warunków niniejszej umowy o współpracy oraz aktywacji konta Partnera.

5. Strona internetowa oznacza stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez Natural Way Justyna Sobolewska-Noel jako spełniającą wymogi uczestnictwa w Programie Partnerskim.

6. Warsztaty, spotkania i eventy oznacza autorskie spotkania zorganizowane przez Partnera, a także targi kosmetyczne, na których Partner reklamuje, robi autorskie prezentacje o kosmetykach Natural Way i naturalnej pielęgnacji cery.

7. Materiały reklamowe są to materiały graficzne umieszczane na stronach internetowych Partnera, lub w jego mediach społecznościowych zawierające unikalny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

8. Link referencyjny oznacza link przekierowujący do stron serwisu www.naturalway.pl zawierający indywidualny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.

9. Użytkownik oznacza osobę, która jest zainteresowana produktami oferowanymi za pośrednictwem Partnera.

10. Konto oznacza indywidualne konto Partnera w Programie Partnerskim, na którym zapisywana jest wysokość wynagrodzenia oraz wszelkie działania Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

10. Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie należne Partnerowi z tytułu wynajmowania Natural Way Justyna Sobolewska-Noel. powierzchni reklamowej na stronie internetowej Partnera lub reklam umieszczanych w jego mediach społecznościowych.

§ 3 Zawarcie umowy i zmiana danych

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest:

 • dokonanie Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.naturalway.pl/programpartnerski
 • odesłanie na adres: Natural Way ul. Hlonda 2a/86, 02-972 Warszawa podpisanej umowy Programu Partnerskiego i wymaganych oświadczeń.

2. Rejestrując się Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego oraz zgadza się na przetwarzanie przez Natural Way Justyna Sobolewska-Noel danych osobowych przesłanych w formularzu rejestracyjnym.

3. Umowa zostaje zawarta każdorazowo w Warszawie z chwilą dokonania Rejestracji konta Partnera.

4. Z chwilą aktywacji konta, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do panelu administracyjnego, w którym otrzyma dostęp do indywidualnego numeru referencyjnego Partnera oraz materiałów reklamowych.

5. Partner jest zobowiązany do informowania Natural Way Justyna Sobolewska-Noel o każdorazowej zmianie danych wymaganych w formularzu. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzania w błąd lub powodować zmianę Partnera.

6. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel może zwrócić się do Partnera o udostępnienie dodatkowych danych lub dostarczenie określonych dokumentów w celu weryfikacji informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.

7. Negatywna weryfikacja lub brak zastosowania się przez Partnera do żądania dokumentów uprawnia Natural Way Justyna Sobolewska-Noel do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4 Prawa i obowiązki po stronie Natural Way Justyna Sobolewska-Noel

1. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel umożliwia dostęp do panelu Programu Partnerskiego po spełnieniu warunków określonych niniejszą Umowa Współpracy.

2. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco informować Partnera o zmianach w ofercie.

3. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel udostępnia Partnerom materiały reklamowe w celu publikacji na stronach internetowych Partnera oraz w jego mediach społecznościowych, zgodnie z niniejszą Umową Współpracy.

4. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel podczas wewnętrznych szkoleń udostępnia Partnerom wiedzę, którą Partner może wykorzystywać podczas organizowanych spotkań, warsztatów i eventów.

5. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel udostępnia Partnerom próbki kosmetyków, które Partner może wykorzystywać podczas organizowanych spotkań, warsztatów i eventów.

6. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe, które nie zostały udostępnione w panelu administracyjnym Programu Partnerskiego oraz podczas szkoleń Partnera lub przekazane przez osobę upoważnioną.

7. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel uprawniona jest do kontroli i weryfikacji stron Partnera, i wpisów w mediach społecznościowych w celu sprawdzenia jej zgodności z niniejszym regulaminem. Odmowa przekazania adresu strony internetowej lub mediów społecznościowych przez Partnera lub brak jej akceptacji jest podstawą do zerwania umowy o współpracy przez Natural Way Justyna Sobolewska-Noel w trybie natychmiastowym bez prawa do wypłacenia wynagrodzenia.

8. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych oraz szkoleniowych, które otrzyma Partner

9. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrować emisję reklamy i wynikające z niej zdarzenia.

10. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel udostępni Partnerowi określone w zasadach programu statystyki dotyczące emisji reklamy i wynikających z tego zdarzeń. Partner otrzyma do nich dostęp online za pośrednictwem konta Partnera.

11. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Partnera w wyniku wykonywania postanowień Umowy Współpracy oraz szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Partnera ze swoich zobowiązań.

12. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel uprawniona jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy Natural Way Justyna Sobolewska-Noel

§ 5 Prawa i obowiązki Partnera

1. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.

2. Partner ma prawo umieszczać materiały reklamowe lub wysyłać je do użytkowników Internetu, jeżeli wyrazili oni na to zgodę.

3. Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, nieetycznych, a w szczególności do nie zamieszczania materiałów reklamowych na stronach:

 • a) niezgodnych z obowiązującym prawem autorskim oraz nakłaniających do jego łamania;
 • b) służących do zniesławiania, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt;
 • c) pornograficznych i erotycznych;
 • d) nawołujących do szerzenia nienawiści i rasizmu;
 • e) o charakterze naruszającym interesy Natural Way Justyna Sobolewska-Noel.

4. Partner zobowiązuje się do promocji kosmetyków Natural Way po cenie jaka widnieje w serwisie www.naturalway.pl. Wszelkie promocje i obniżki cenowe jakie pojawią się w serwisie www.naturalway.pl, mogą być promowane przez Partnera na własnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

5. Zabronione jest promowanie kosmetyków Natural Way na stronach internetowych Partnera i w jego mediach społecznościowych w cenach niższych niż aktualne ceny w serwisie www.naturalway.pl. Jeśli Partner złamie ten zakaz i będzie promował kosmetyki Natural Way po niższych cenach, Natural Way Justyna Sobolewska ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu umowy usunąć ze strony internetowej Partnera materiały reklamowe.

6. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z serwisu www.naturalway.pl w sposób wykraczający poza postanowienia umowy, bez pisemnej zgody Natural Way Justyna Sobolewska-Noel W szczególności zabronione jest:

 • a) tworzenie stron interenetowych będących obrazem serwisu naturalway.pl i/lub wszystkich jego podstron lub łudząco do nich podobnych oraz ich pozycjonowanie;
 • b) tworzenie stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, w porównywarkach cenowych lub innych serwisach agregujących informacje o produktach i usługach, które swoim wyglądem i/lub treścią mogłyby wprowadzać użytkownika w błąd co do właściciela i administratora serwisu lub podszywających się pod oficjalne strony i profile serwisu www.naturalway.pl
 • c) kopiowanie opisów produktów oraz wszelkich treści ze stron i podstron serwisu www.naturalway.pl i umieszczanie ich na swoich stronach;
 • d) pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron internetowych, których adres URL zawiera link referencyjny i/lub stron, których otworzenie spowoduje bezpośrednie przekierowanie na stronę z adresem URL zawierającym link referencyjny

7. Do promocji linków referencyjnych Partner nie może używać płatnej reklamy w wyszukiwarce za pomocą systemu Google Ads z wykorzystaniem metody kierowania na słowa kluczowe jednoznacznie kojarzone i związane z marką Natural Way i www.naturalway.pl

8. W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu § 5, konto może zostać zablokowane przez Natural Way Justyna Sobolewska-Noel. bez ostrzeżenia, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

9. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu umowy usunąć ze strony internetowej Partnera materiały reklamowe.

§ 6 Zasady wypłaty wynagrodzenia

 1. Z tytułu najmowania powierzchni reklamowej, oraz promocji produktów Natural Way Partner otrzymuje wynagrodzenie od zamówień jakie zostaną złożone dzięki jego działaniom promocyjnym w wysokości 25% prowizji od zrealizowanego i opłaconego zamówienia klientów Partnera w serwisie www.naturalway.pl zrealizowanym w ciągu 30 dni od kliknięcia w link referencyjny Partnera.
  Wszystkie produkty dostępne w ofercie na stronie www.naturalway.pl objęte są Programem Partnerskim.
  Natural Way zastrzega sobie możliwość wyłączenia produktów z Programu Partnerskiego, których nie jest producentem, a które jako pośrednik może sprzedawać w sklepie www.naturalway.pl
 2. Każdy Partner otrzymuje regularnie od Natural Way informacje o aktualnych promocjach i kupony rabatowe oraz informacje marketingowe, które może udostępniać na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych lub wykorzystać samodzielnie. Kupon jest jednorazowy.
  Wszystkie Produkty dostępne w ofercie na stronie www.naturalway.pl objęte są Programem Partnerskim.
 3. Każdy Partner otrzymuje regularnie od Natural Way informacje o aktualnych promocjach i kupony rabatowe oraz informacje marketingowe, które może udostępniać na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych lub wykorzystać samodzielnie. Kupon jest jednorazowy.
 4. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.
 5. Wynagrodzenie obliczane jest narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania Umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń.
 6. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przesłaniu na adres Natural Way Justyna Sobolewska-Noel faktury lub rachunku na dane:  Natural Way Justyna Sobolewska-Noel ul. Hlonda 2a/86, 02-972 Warszawa o treści: „Najem powierzchni reklamowej, zgodnie z umową z dnia…”
 7. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów – zarejestrowanych podatników VAT czynnych wypłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków.
 8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia faktury VAT do Natural Way Justyna Sobolewska-Noel
 9. Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.
 10. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesłanego do Natural Way Justyna Sobolewska-Noel Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz oświadczenie, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT).Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesłanego do Natural Way Justyna Sobolewska-Noel, Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:  oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.
 11. Dołączenie oświadczeń, o których mowa w pkt 9 i 10 jest warunkiem wypłaty Partnerowi wynagrodzenia.
 12. Jeżeli wskazane przez Partnera w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe lub niepełne Natural Way Justyna Sobolewska-Noel wezwie Partnera do wskazania poprawnych danych w terminie 7 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje odroczeniem wypłaty wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Partnera poprawnych danych. Natural Way Justyna Sobolewska-Noel ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.
 13. W przypadku stwierdzenia, że naliczanie Partnerowi wynagrodzenia zostało dokonane w skutek naruszenia Umowy Współpracy lub miało charakter wyłudzenia, wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone. Jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone wskutek naruszenia Umowy Współpracy lub działań mających charakter wyłudzenia Natural Way Justyna Sobolewska-Noel podejmie działania prawne mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconej kwoty.

§ 7 Komunikacja

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację umowy.

2. Wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej i przesyłana listem poleconym lub e-mailem.

3. Sprawy bieżące nie wprowadzające zmian we współpracy będą ustalane przez Strony za pomocą e-mail na dane podane podczas przystąpienia do współpracy. Do Natural Way Justyna Sobolewska-Noel na adres kontakt@naturalway.pl


§ 8 Poufność

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze, dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonaniem i zobowiązują się do nie ujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej strony.


§ 9 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

2. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

3. Żadna ze stron nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy bez zgody drugiej strony.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera Umowy Współpracy Natural Way Justyna Sobolewska-Noel ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego przez Natural Way Justyna Sobolewska-Noel traci on zdobyte do tej chwili, niewypłacone środki finansowe.

6. Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie partnerskim www.naturalway.pl bez zgody Natural Way Justyna Sobolewska-Noel, jeśli uprzednio Umowa została rozwiązana przez Natural Way z winy Partnera.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.

2. W przypadku sporów wynikających z Umowy Współpracy strony dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny.

3. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego.

4. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem www.naturalway.pl

Załączniki:

1. Wzór rachunku

2. Wzór umowy

LOGOWANIE DO PANELU
ZAREJESTRUJ SIĘ
REGULAMIN PROGRAMU
PYTANIA i DOKUMENTY